جلسه انجمن اوليا ء و مربيان با حضور اعضاء منتخب روز شنبه 29/6/93ساعت 30/8 صبح و شوراي دبيران روز شنبه   29/6/93ساعت 10صبح با حضور دبيران  عزيز در مدرسه برگزار مي گردد .منتظر حضور سبزتان هستيم.

 


پروژه مهر 93

الف)فعاليت هاي آموزشي:

 

 

1-برگزاري جلسه انجمن اوليا ء ومربيان

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

             

2-تهيه بسته آموزشي وكلاس بندي وبرنامه درسي هفتگي  36 ساعته وبرنامه زمان بندي

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

3-اطلاع رساني به اولياء در مورد 6ساعت فوق برنامه طبق مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-اطلاع رساني به اولياءجهت هوشمند نمودن كلاسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب )فعاليت هاي عمراني :

 

 

1-تشكيل جلسات انجمن در سه نوبت به صورت پايه اي وبازديد اولياء از وضعيت مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- خريد كولر با مشاركت اوليائ محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ايزوگام پشت بام مدرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-بهبود فضاي سبز

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ادامه دارد ........