مديريت دبيرستان (دوره اول) خيراله

 

 

براي مشاهده تصاوير كلاس موضوعي زبان به گروه زبان مراجعه كنيد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

22 نفر از ستاره هاي طلوع اسلام  كه در سال 92 درمدارس استعدادهاي درخشان و مدارس نمونه دولتي درخشيدند.