اولياي محترم پايه هفتم و هشتم در هفته نخست شهريور

جلسه اي براي آشنايي در مدرسه برگزار ميگردد.

 

 پايه هفتم  سه شنبه 4/6/93

پايه هشتم چهارشنبه5/6/93

 

 

 

 

 

 

  

 

 

جلسه آشنايي اوليا در تاريخ هاي فوق برگزار گرديد از اوليائي كه در اين جلسات حضور سبزي داشتند كمال تشكر و قدرداني را داريم و از كساني كه به دلايلي نتوانستند در اين جلسات حضور داشته باشند تقاضا مي كنيم در اسرع وقت براي دريافت بسته ي آموزشي و اطلاع از كلاس بندي و برنامه ي هفتگي دانش آموز خود به مدرسه مراجعه نمايند.

         

  


  

 

 

 

 

براي مشاهده تصاوير كلاس موضوعي زبان به گروه زبان مراجعه كنيد.